ی. دسامبر 4th, 2022

دانشمندان علوم فضایی از ستاره شناسان آماتور خواسته اند تا به آنها در تایید وجود سیارات فراخورشیدی کشف شده کمک کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، برنامه علمی شهروندی ارائه شده توسط دو شرکت یونیستلار و موسسه ستی راه اندازی شد. این برنامه قرار است به دانشمندان در تایید سیارات فراخورشیدی احتمالی کمک کند.

موسسه تس برای شناسایی این سیارات از یک روش ویژه استفاده کرده است. در این روش با زیر نظر گرفتن میزان درخشندگی ستاره ها و کم نور شدن آنها عبور یک سیاره فراخورشیدی را شناسایی میشود. این روش گذر نامگذاری شده است و تاکنون با کمک این روش حدود ۴۰۰۰ سیاره فراخورشیدی کشف شده است. از طرفی به علت گذر دیگر اجرام آسمانی تایید وجود آنها از طریق مشاهده در مرحله بعدی ضروری است.

این روش می تواند در آینده حدود ده هزار سیاره فراخورشیدی را کشف کند اما برای تایید در مرحله بعدی به مشاهدات بیشتر نیز نیاز خواهد بود. از این رو ستاره شناسان آماتور می توانند با تلسکوپ های زمینی اهداف شناسایی شده توسط این به عنوان سیارات فراخورشیدی را رصد کنند.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.