پ. نوامبر 30th, 2023

دانشمندان در بررسی های اخیر خود عملکرد جدیدی از مخچه کشف کردند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان دانشگاه بازل از سوئیس متوجه عملکرد تازه ای از مخچه شدند که تاکنون کمتر به آن توجه شده بود. مخچه در پس مغز قرار دارد و کوچکترین بخش این قسمت محسوب می‌شود. این قسمت از مغز که در حفره جمجمه ای عقبی قرار دارد مسئول هماهنگی حرکات ارادی بدن است. مخچه در ایجاد ترس نیز نقش دارد. اما تاکنون عملکرد آن در تقویت عاطفی حافظه کمتر مشخص شده بود. به همین دلیل محققان در مطالعه اخیر نقش این قسمت از مغز را در ذخیره تجربیات احساسی بررسی کردند.

نوعی حافظه در انسان وجود دارد که وظیفه آن ذخیره تجربیات شخصی است و به آن اپیزودیک گفته میشود. در مطالعه اخیر مشخص شد مخچه نقش مهمی در بخاطر سپردن تجربیات عاطفی و اپیزودیک ایفا می کند. در آزمایش انجام گرفته نیز با کمک FMRI مغز ۱۴۱۸ شرکت کننده در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در طول آزمایش و برای بخاطر سپردن تصاویر احساسی مثبت و منفی خوشه هایی از مغز شناسایی شد. همچنین بخش هایی از مغز که از قبل نیز شناسایی شده بود در افزایش ذخیره سازی تصاویر احساسی شناسایی شدند. در این زمان عملکرد مخچه و فعالیت آن نیز کشف شد.

محققان می گویند در این کشف مشخص شد مخچه به مرور و با افزایش ذخیره سازی تصاویر احساسی می‌تواند با بخش های بیشتری از که در ارتباط باشد. دی کوروین از محققان این مطالعه می گوید: در این مطالعه مشخص شد مخچه بخش مهمی از مغز محسوب میشود که وظیفه کشف شده آن ذخیره سازی بهبود یافته داده های احساسی است. از طرفی عملکرد حافظه در رخدادهای عاطفی نوعی مکانیسم مهم حیاتی محسوب میشود.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.